Menu
Obec Podhorany
Obec Podhorany

Rómske občianske hliadky

Názov projektu: Rómske občianske hliadky v obci Podhorany
Časový rámec realizácie projektu: Od 31. 10.2014 do 30. 09.2015
Celkové náklady na projekt : 75 100,46 €
Výška poskytnutého NFP: 71 345,44 €

eu

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Hlavný cieľ projektu:
Podporiť sociálnu inklúziu MRK v obci prostredníctvom rozvoja novej služby

Čiastkový cieľ projektu:
Obmedziť a odstrániť negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä v prirodzenom prostredí.

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
-Väzba na príslušný cieľ opatrenia
-Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách 
-Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a  - zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce
-Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie

Výber, prijatie a výkon zamestnancov
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Výberové konanie na koordinátora a 6 členov občianskej hliadky bolo uskutočnené 26. 11. 2014. Výberové konanie prebehlo v súlade s pokynmi prijímateľa a v zmysle usmernenia. Výkon činnosti členov Rómskej občianskej hliadky zahŕňa monitoring, kontrolu lokalít a prevenciu. Tím občianskej hliadky bol rozdelený na 3 skupiny, ktoré hliadkujú podľa inštrukcií koordinátora občianskej hliadky. Koordinátor občianskej hliadky vypracoval Štatút občianskej hliadky. Koordinátor občianskej hliadky vypracúváva týždenné a mesačné správy činnosti občianskej hliadky, ktoré sú archivované.

Vyškolenie a výcvik tímu občianskej hliadky
Poskytnuté špeciálne školenie počas 45 hodín v oblastiach práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky, základy trestného práva a trestného poriadku, základy zákonov o priestupkoch, zákonoch o cestnej premávke a praktický výcvik v teréne pod dohľadom školiteľa.

Senzibilizačné aktivity
Senzibilizačné aktivity majú za cieľ vzájomne prepojiť komunitu - majoritné obyvateľstvo, príslušníkov MRK, samosprávu a iné inštitúcie a vyzdvihnúť prácu členov občianskej hliadky a polície, prevencia pred kriminálnymi činmi a zníženie patologických javov. Formou - súťaží, prehliadok a semináre za účasti verejnosti, najmä mládeže.
Vyškolenie a výcvik tímu občianskej hliadky

Kód ITMS projektu: 27120130677
Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt
Projekt realizuje: Obec Podhorany
Miesto realizácie: Podhorany
Termín realizácie: október 2014 – september 2015
Celkové výdavky projektu 75 100 €
Hlavnou aktivitou projektu sú: Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v obci Podhorany“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 6 a 1 koordinátor.

Obec Podhorany realizuje na svojom území od októbra 2014 projekt Rómske občianske hliadky. Projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s celkovou dotáciou  75 100 eur.


Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v obci Podhorany“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 6 a 1 koordinátor. Takýto počet bol potrebný vzhľadom na územie, resp. lokality, ktorých sa projekt hlavne týka.. Všetci členovia občianskej hliadky vrátane koordinátora boli na svoje pracovné pozície vybraní na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo podľa jasne stanovených kritérií (napr. bezúhonnosť, čistý register trestov, autorita v komunite, požadované vzdelanie – hlavne u koordinátora, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve a pod.) Členovia občianskej hliadky sú najmä z radov rómskej komunity, ich činnosť počas celého projektu koordinuje koordinátor projektu, ktorý je priamo zodpovedný za výkon ich práce. Práca členov občianskej hliadky bola stanovená v pracovnej náplni v zmysle metodického usmernenia. Všetkých 7 nových zamestnancov je v stave zamestnancov obce, má riadne pracovné zmluvy. V rámci výkonu svojej práce boli členovia občianskej hliadky vyškolení v požadovanom rozsahu a v potrebnej problematike. Školenia boli zamerané na nasledovné témy: Práva a povinnosti člena ROH, Základy trestného práva a trestný poriadok, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, Tímová práca a komunikácia, Praktické školenia priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka ( príslušníka PZ SR).


Členovia občianskej hliadky pri výkone svojej činnosti úzko spolupracujú najmä s PZ SR Spišská Belá. Rovnako spolupracujú aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v obci. Ťažiskom ich činnosti je najmä prevencia, ale v prípade potreby aj operatívne zásahy pri riešení drobných prečinov a deliktov hlavne majetkového charakteru, resp. pri ohrození zdravia spoluobčanov alebo občianskeho spolunažívania. V prípade zistenia porušenia zákona ohlasujú túto skutočnosť starostovi obce alebo štátnej polícii. Všetci členovia hliadky boli vybavení potrebným ošatením, obuvou a základnými pomôckam. Občianske hliadky pracujú v dvojiciach a hliadkujú v rannej, poobedňajšej a večernej službe. Okrem vyššie uvedených činností dohliadajú aj na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. Svojou preventívnou činnosťou sa snažia zlepšiť spolunažívanie v rómskej komunite i spolunažívanie tejto komunity s ostatnými občanmi mesta. Povinnosti a základná náplň činnosti bola tiež špecifikovaná v metodickom usmernení.

Úspešné naplnenie cieľa hlavnej aktivity prispeje k zvýšeniu kvality života MRK a k uľahčeniu začlenenia rómskej komunity do verejného života a zlepšeniu spolunažívania nielen s majoritou, ale aj vnútri komunít. Práve to sa snaží riešiť náš projekt zameraný na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK v obci Podhorany. Aj keď je cieľovou skupinou projektu rómska komunita  úžitok z jeho realizácie budú mať aj zástupcovia majority. Obec sa dlhodobo zaoberá prácou s MRK prostredníctvom realizácie rôznych projektov, v súčasnosti prostredníctvom zapojenia sa do NP Terénna sociálna práca v obciach (priamo s touto komunitou pracujú 3 terénne sociálne pracovníčky a 3 asistentky).Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.skwww.ia.gov.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 21. 10. 2019 21:01
Autor:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
oblačno 29 °C 17 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 31/17 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 29/16 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 27/17 °C

Dátum a čas

Dnes je piatok, 12.7.2024, 22:18:35