Terénna sociálna prácaOBEC PODHORANY
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Podhorany 64, 059 93 Bušovce
E-mail: tsp.podhorany@gmail.com
Tel. č.: 0911 814 445, 0911 814 454


Ukončený projekt k 31.10.2015


Terénna sociálna práca


V obci Podhorany bola 01.05.2013 zrealizovaná Terénna sociálna práca (NP TSP), ktorá je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

  Na základe výberového konania boli na pracovné pozície preobsadené tri terénne sociálne pracovníčky (TSP) – PhDr. Petra Gotzmannová, Mgr. Andrea Plučinská, Bc. Zuzana Oračková a tri asistentky terénnych sociálnych pracovníčok (ATSP) – Bc. Emília Kováčová, Jolana Kučerová, Anna Oračková.


Začiatky sociálnej práce v obci


Vzhľadom na skutočnosť, že až k dátumu samotnej realizácie projektu v Podhoranoch nebola terénna sociálna práca, boli začiatky neľahké. Hľadanie cesty k občanom v obci bolo náročné, plné otázok a nedôvery. Avšak TSP/ATSP vynaložili maximálnu snahu prelomiť ľady a bariéru medzi nimi a klientmi, čo v konečnom dôsledku spôsobilo získanie si ich dôvery a otvorenej komunikácie. V priebehu trvania terénnej práce v obci oslovili TSP/ATSP ľudia nie len v ťažkej chvíli, za účelom potreby pomoci, ale aj za účelom preukázania vďaky za poskytnutú pomoc, podporu a poradenstvo, čo bolo pre TSP/ATSP veľkou satisfakciou a zadosťučinením, že ich práca nie je zbytočná. Terénne pracovníčky popri svojich každodenných povinnostiach nezabúdali na prácu s mládežou a prostredníctvom organizovania skupinových aktivít podporovali rozvíjanie ich talentu.  Ostalo však ešte veľa plánov, vízii do budúcnosti a nedokončenej práce v rámci pomoci občanom, ktorí to potrebujú.

Náplň a cieľ práce TSP/ATSP.


Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov a uplatňovanie kompetenčného prístupu a jeho aplikácie v sociálnej práci sú významnou súčasťou profesionalizácie sociálnej práce.

Podpora sociálneho fungovania klienta spočíva v pomoci pri obnove alebo získavaní takých spôsobilostí a informácií, ktoré klientovi umožnia zvládať požiadavky prostredia alebo ovplyvňovať tie nároky prostredia, ktoré sú pre klienta neprimerané alebo problematické. Vo svojich rôznych formách má teda sociálna práca zabezpečiť ľuďom v komplexe ich transakcií s prostredím obohatenie ich života, plné využitie ich potenciálu a takisto predchádzať dysfunkciám. V takomto ponímaní sú „sociálni pracovníci aktérmi zmien v spoločnosti ale aj v živote jednotlivcov, rodín, komunít. Ich profesijná činnosť je postavená na rozvíjaní demokratických a humanistických ideálov, je založená na báze rešpektovania rovnosti, vážnosti a dôstojnosti každého človeka, solidarity, spravodlivosti, so snahou chrániť zraniteľné osoby, zamedziť ich utláčanie a predísť ich sociálnemu vylúčeniu.“ Základným cieľom sociálnej práce je teda odhaľovať, vysvetľovať, zmierňovať a preventívne pôsobiť pri riešení sociálnych problémov spolu s utváraním priaznivých sociálnych podmienok. Sociálni pracovníci a asistenti sociálnych pracovníkov sa musia popasovať aj s problémami v oblasti školstva, financií, zamestnanosti, sociálno-patologických javov, bývania, sociálneho zabezpečenia a zdravia.
Práca TSP/ATSP si vyžaduje veľkú trpezlivosť a odhodlanosť neustále pomáhať, podporovať a sprevádzať.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár