Súčasnosť

Erb obce Podhorany Sv. Martin

Erb obce Podhorany Sv. Martin

Poloha a opis

Podhorany ležia v severnej časti Popradskej kotliny. Stred obce sa nachádza v 598 m.n.m. Dominantu obce tvorí katolícky kostol sv. Martina, kde v najstaršej písomnej zmienke o Podhoranoch /Maldúre/ z roku 1297 sa uvádza, že už v tomto období mali Podhorany svoj kostol a kňaza. Kostol bol zrekonštruovaný v roku 1616, zrejme v tomto období bol doplnený renesančnou vežou. V obci sa nachádzal drevený evanjelický kostol, ktorý bol predaný do skanzenu v Martine ako národná kultúrna pamiatka. V roku 1924 sa začalo s výstavbou nového evanjelického kostola. Z pôvodného kostola bol prevezený luster a organ. 

Podhorany k 31.12.2018 majú  2577 obyvateľov z toho 85% tvorí MRK, ktorá žije v osade na okraji dediny. Obec má rozlohu 1102 ha. Z toho pripadá 983 ha na poľnohospodársku pôdu. V obci okrem AT Tatry nie je iný výrobný podnik, či obdobná organizácia poskytujúca pracovné príležitosti. Z uvedeného dôvodu pracovne aktívne obyvateľstvo cestuje za prácou mimo obec. V obci aj neutešená situácia v počte evidovaných nezamestnaných, kde z pracovne aktívneho obyvateľstva 1045 obyvateľov je 580 evidovaných nezamestnaných. Celková miera nezamestnanosti v obci je 74,6 %. Väčšina nezamestnaných prevažne z rómskych obyvateľov obce je v súčasnosti „zamestnaná“ na tzv. aktivačnej činnosti v Národnom projekte v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a Európskym sociálnym fondom. V tomto projekte dlhodobo nezamestnaný  pre obec odpracujú na §12, § 10, § 52  týždenne po 20 pracovných hodín pri upratovaní verejných priestranstiev, údržbe obecného majetku, drobných stavebných prácach v prospech obce, kosení verejných priestranstiev a podobne.
V rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie" v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  zamestnáva obec UoZ

Obec vo svojich programoch rozvoja obce  sa zamerala na program zlepšenia životného prostredia a zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva. Najvýraznejšou investíciou bola plynofikácia obce  1996 -1997 .  S podporou finančných prostriedkov PHARE v r. 1999 -2000 sa nám podarilo zrekonštruovať zdravotné stredisko a tak občania obce nemusia dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do susedných obcí. 

Po povodní v roku 2001 sme zrekonštruovali miestne komunikácie novým asfaltovým kobercom S podporou dotácie USVRK v r.2009 sa nám podarilo rozšíriť kapacity vyučovacích priestorov 6 nových tried, v r. 2013 sa vybudovala modulová škola čím sa nám podarilo odstrániť dvojzmenné vyučovanie. Nakoľko demografická skrývka má stúpajúcu tendenciu pred dokončením je ďalšia stavba modulovej školy.  Na sále kultúrneho domu sa realizovala rekonštrukcia strechy  s novou krytinou, taktiež sa rekonštrukcia interiéru. Ďalším investičným projektom je Infraštruktúra. V rámci 1. etapy projektu obec vybudovala vodovod, vodojem, ČOV, a rozvody po obci do rómskej osady. 


Modulová škola – postavená v roku 2013

V oblasti životného prostredia sme zrealizovali ďalšie menšie akcie na jeho zlepšenie, avšak veľkým problémom v obci je živelné zakladanie čiernych skládok, ktorých likvidácia odčerpáva z rozpočtu obce finančné prostriedky. V rámci projektu sanácia nelegálnych skládok v r. 2015 sme upratali čierne skládky odpadu v rómskej osade.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár