Štatút obce

OBEC PODHORANY

Š T A T Ú T

OBCE PODHORANY

V Podhoranoch

Dňa: 11.12.2015

Š T A T Ú T O B C E

PODHORANY

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení predpisov a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Podhorany

                                 P R V Á H L A V A

                                                                                       Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Štatút obce Podhorany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva.

Štatút obce Podhorany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Čl. 2

POSTAVENIE OBCE PODHORANY

1. Obec Podhorany je samostatný územný samosprávny a správny celok SR združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

2. Územie obce Podhorany tvorí jedno katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Podhorany možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb., a osobitnými právnymi predpismi.

3. Obec Podhorany je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

4. Obec Podhorany môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

5. Obec Podhorany môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov - fyzických aj právnických osôb - pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom.

6. Obec Podhorany má právo na vlastné obecné symboly.

7. Obec Podhorany určuje stavbám súpisné číslo a vedie evidenciu súpisných čísiel stavieb

Čl. 3

SYMBOLY OBCE

1) Obecné symboly sú:

 1. erb obce Podhorany
 2. vlajka obce Podhorany
 3. pečať obce Podhorany .

Čl. 4

ERB OBCE PODHORANY

1) Na  červenom štíte a  zelenej pažiti, z ktorej po stranách vyrastajú zelené rastliny so striebornými kvetmi stojí sv. Martin – strieborný so zlatým pluviálom, zlatom zdobenou mitrou, držiaci pravú ruku vo forme prísahy a v ľavej ruke zlatú šikmo položenú berlu.

Záväzné vyobrazenie erbu obce Podhorany tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.

2) Erb obce sa používa v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce o používaní a ochrane obecných symbolov.

3) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa erb obce zásadne nepoužíva.

Listový papier pri bežnej korešpondencií môže obsahovať erb obce.

4) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Čl. 5

VLAJKA OBCE PODHORANY

 1. Vlajka obce: pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách

 • žltej,

 • zelenej,

 • červenej,

 • bielej

 • Vlajka je ukončená troma cípmi

 1. Vlajku obce Podhorany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

 2. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 3. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 4. Ak sa pri výzdobe používa štátna zástava SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna zástava je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods.6 zák.č. 63/1993 Z.z.o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

Čl. 6

PEČAŤ OBCE PODHORANY

1. Pečať obce Podhorany tvorí erb obce Podhorany s kruhopisom „ OBEC PODHORANY“.

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3. Pečať uschováva starosta obce.

Čl. 7

OBYVATELIA OBCE PODHORANY, ICH PRÁVA A POVINNOSTI

1. Obyvateľom obce Podhorany je osoba, ktorá je v nej prihlásená na trvalý pobyt . Inštitút trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ustanoveniach § 3 ods. 2,3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten,

 1. kto má na jej území nehnuteľný majetok,
 2. v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
 3. sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt
 4. kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum)

4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

5. Obec využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania podporných mechanizmov.

D R U H Á H L A V A

Čl.8

SAMOSPRÁVA OBCE PODHORANY

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon,., ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 1. orgánov obce
 2. hlasovaním obyvateľov obce
 3. zhromaždenia obyvateľov obce.

3. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“) zásady a smernice. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

5. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Čl. 9

ORGÁNY OBCE PODHORANY

1. Orgánmi obce Podhorany sú:

 1. obecné zastupiteľstvo,
 2. starosta obce.

2. Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

 1. komisie obecného zastupiteľstva
 2. dobrovoľný hasičský zbor.

3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

4. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Čl. 10

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

1. Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch je zastupiteľský zbor obce Podhoranoch zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Podhorany na štyri roky.

2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce podľa osobitného predpisu

3. Obecné zastupiteľstvo obce Podhorany má 9 poslancov..

4. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

5.Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Podhorany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté podľa § 20 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. uznášať sa na nariadeniach obce,
 7. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 8. určovať plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 9. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 10. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 12. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 13. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 14. udeľovať čestné občianstvo obce,
 15. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 16. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku,
 18. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

6. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

Čl. 11

STAROSTA OBCE

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby starostu je upravený v osobitných predpisoch

2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce

Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Starosta najmä:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
 4. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 5. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
 6. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
 7. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania

zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Čl. 12

ZÁSTUPCA STAROSTU

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.

3. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení .

5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Čl. 13

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného

vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 1. poslanca obecného zastupiteľstva,
 2. starostu,
 3. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,
 4. iného zamestnanca obce,
 5. podľa osobitného zákona

3. Hlavný kontrolór najmä:

a) v rozsahu ustanovení §18d zákona o obecnom zriadení vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov

 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

 • vybavovania sťažností a petícií,

 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení obce,

 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli

obce a webovej stránke obce,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

4. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Čl. 14

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie je vždy poslanec obecného zastupiteľstva.

4. Obecné zastupiteľstvo vymedzuje úlohy komisií podľa miestnych podmienok a potrieb.

5. Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie,

 • zvoláva schôdze komisie a riadi ich priebeh,

 • zostavuje plán činnosti,

 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

 • zastupuje komisiu navonok.

6. Obec Podhorany má vytvorené tieto stále komisie:

 • komisia finančná, správy obecného majetku

 • komisiu školstva, kultúry, mládeže a športu

 • komisiu stavebná, verejného poriadku a životného prostredia

 • komisiu sociálnych vecí a pre otázky rómskej komunity v obci

 • komisiu pre ochranu verejného záujmu

7. V prípade potreby a vhodnosti obecné zastupiteľstvo môže vytvoriť ďalšie komisie.

8. Komisie sa schádzajú podľa potreby, minimálne jeden krát za tri mesiace.

9. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich

orgánom obce.

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a dozerajú na hospodárenie

s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na

podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sú vybavované sťažnosti, oznámenia a

podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

.

Čl. 15

OBECNÝ ÚRAD

1. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad, zložený zo zamestnancov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií

obecného zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3. Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Podhoranoch, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch.

Čl. 16

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU

1. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.

2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

3. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:

 • organizuje, riadi a kontroluje prácu obecného úradu,

 • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,

 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,

4. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta v rozsahu kompetencií samosprávy.

Čl. 17

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

1. V obci Podhorany pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý zriaďuje obecné zastupiteľstvo

2. Obecné zastupiteľstvo určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť

3. Na čele dobrovoľného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo

4. veliteľ dobrovoľného hasičského požiarneho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu

4. Dobrovoľný hasičský zbor:

a) vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

c) poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm, a mimoriadnych udalostí,

d) podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov,

požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

e) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

f) podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

Čl. 18

MIESTNE REFERENDUM

1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum:

a) o zlúčení, rozdelení alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) o odvolanie starostu podľa osobitného predpisu

c) ak petícia skupiny obyvateľov obce je aspoň 30 % oprávnených voličov.

2. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo 90 dní od doručenia petície obci.

3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

4. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

5. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

6. Výsledky miestne referendum obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov , oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Čl. 19

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce vždy:

a) ak o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce,

b) ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli pred Obecným úradom v Podhoranoch, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod).

6. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

7. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce za účelom posúdenia dôležitých otázok

rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1-5 tohto článku.

T R E T I A H L A V A

Čl. 20

MAJETOK OBCE PODHORANY

1. Majetok obce tvoria všetky veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

2. Majetok obce Podhorany sa používa najmä:

a) pre verejné účely,

b) na výkon samosprávy obce,

c) na podnikateľskú činnosť.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak (zákon 138/91 Z o majetku obci v znení neskorších predpisov).

3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila a nakladanie s ním upravuje (zákon 138/91 Z. o majetku obci ).

4. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

5. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Podhoranoch v súlade s platnou právnou úpravou.

6. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

7. Za používanie majetku obce možno vyberať poplatky v súlade s prijatými zásadami a smernicami.

Čl. 21

HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE

1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Podhorany“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch (§9 ods.1 SNR č. zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).

2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 • majetok obce Podhorany

 • nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce

 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

 • práva a povinnosti organizácií ktoré obec založila alebo zriadila pri správe majetku obce

 • postup pri nájme, podnájme a výpožičkách

 • služby spojené s užívaním majetku obce

 • správu majetku obce

 • nakladanie s cennými papiermi

 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom

 • evidenciu a poistenie majetku

 • inventarizáciu majetku obce

Čl. 22

PRÁVNICKÉ OSOBY S MAJETKOVOU ÚČASŤOU OBCE, ROZPOČTOVÉ

A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE

1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

Š T V R T Á H L A V A

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE PODHORANY

Čl. 23

FINANCOVANIE

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, ako aj z iných zdrojov.

2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

4. Obec môže na financovanie plnenia svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Čl. 24

ROZPOČET

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a predbežný rozpočet na ďalšie dva nasledujúce roky schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Podhoranoch.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§9 ods.2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). To isté sa týka záverečného účtu obce.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

 • príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce.

 • Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

Konkrétne vymedzenie príjmov a výdavkov obsahuje osobitný predpis

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o prijatí úveru alebo pôžičky. O prijatí úveru alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtových peňažných fondov. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, vedie obec Podhorany v súlade s platnou právnou úpravou.

6. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu

ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

7. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

8. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

.

Čl. 25

ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM

1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória zúčtujú sa do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

P I A T A H L A V A

Čl. 26

SPOLUPRÁCA OBCÍ

1. Veci spoločného záujmu obce Podhorany a okolitých miest a obcí môže obec riešiť dohodou s okolitými mestami a obcami.

2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona .

3. Spoluprácu obcí upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 27

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI.

1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä

 • s úradmi štátnej správy,

 • s právnickými a fyzickými osobami zriadenými orgánmi štátu,

 • s vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

2. Pri zabezpečovaní rozvoja obce a na svoj prospech obec spolupracuje aj s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami, ako aj s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Š I E S TA H L A V A

Čl. 28

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE PODHORANY

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť čestné občianstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4. Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Podhorany.

Zápis obsahuje meno, priezvisko, dôvod udelenia, dátum narodenia, prípadne úmrtia, dátum udelenia.

S I E D M A H L A V A

Čl. 29

POMOC OBCE PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

1. Obec poskytne nevyhnutnú okamžitú pomoc obyvateľovi v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečí mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred týmito udalosťami.

3. Obec zabezpečuje evakuáciu obyvateľov, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností ochranu jeho majetku.

4. Obec pomáha pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími fyzickými a právnickými osobami a organizáciami štátu.

5. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Čl. 30

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Štatút obce Podhorany je základnou právnou normou obce.

2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia, zásady, smernice a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

4. Tento Štatút obce Podhorany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Podhoranoch dňa 11.12.2015 uznesením č................. a nadobúda účinnosť dňom ...........................

V Podhoranoch , dňa 11.12.2015

Jozef Oračko

starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár